Top > Executive Members

The Executive Members from April 1, 2015 to March 31, 2017

President

  • Tadashi Imaizumi (Tama University)

Secretariat Members

Secretary
Atsuho Nakayama (Tokyo Metropolitan University)
General affairs
Takafumi Kubota (Tama University)
Treasurer
Yasunari Kono (The Institute for Leadership Studies, Rikkyo University)
Public relations
Fumitake Sakaori (Chuo University), Satoru Yokoyama (Teikyo University)
Conference relations
Yuki Toyoda (Hosei University), Hiroyuki Tsurumi (Yokohama National University)
Liaison and International affairs
Hiroshi Yadohisa (Doshisha University), Yoshiro Yamamoto (Tokai University), Sadaaiki Miyamoto (Tsukuba University), Fumitake Sakaori (Chuo University)
Journals
Akinori Okada (Rikkyo University)
IFCS
Masahiro Mizuta (Hokkaido University), Koji Kurihara (Okayama University)

Auditors

  • Akinobu Takeuchi (Jissen Women's University)
  • Atsuhiro Hayashi (Kyushu University)

The Executive Committee Members

Noboru Ohsumi, Tatsuo Ohtsu, Yutaka Kano, Koji Kurihara, Fumitake Sakaori, Mika Sato-Ilic, Kazuo Shigemasu, Yuki Toyoda, Atsuho Nakayama, Yasumasa Baba, Fumi Hayashi, Masahiro Mizuta, Takashi Murakami, Hiroshi Yadohisa, Kazue Yamaoka, Kazunori Yamaguchi, Yoshiro Yamamoto, Satoru Yokoyama, Ryozo Yoshino, Michiko Watanabe.

Past Executive Members